상세검색
최근 검색어 전체 삭제
다국어입력
즐겨찾기0
159549.jpg
KCI등재 학술저널

Монгол-Хятадын харилцааны түүхэнд холбогдох “Умрыг төвшитгөсөн тэмдэглэл” хэмээх нанхиад сурвалжийн тухай

A Study on Chinese historical book about Mongolian history in 14C

Монголын эзэнт гүрний дараахь үе Монголын түүхийн хамгийн бүдэг үед тооцогддог бөгөөд Монголын түүх судлаач эрдэмтдийн зайлшгүй судалж үзэх чухал сэдвийн нэг юм. Энэ үеийн түүхийг судлахад гол тулгуур болох түүхэн сурвалжууд нь хятад хэл дээр байх агаад энэхүү өгүүлэлд Монголын түүхэнд холбогдох Мин улсын үеийн нанхиад хэлээрх сурвалжуудын нэг болох “Умрыг төвшитгөсөн тэмдэглэл 北平录 ” хэмээх сурвалжийн талаар танилцуулж, түүний хоёр эхийн харьцуулсан судалгаа, уг сурвалжийн үнэ цэнийн тухай өгүүлэх болно.

1. XIV-XVI зууны Монгол-Хятадынхарилцаа

2. XIV-XVI зууны Монголын түүхэнд холбогдох нанхиад сурвалж, тэдгээрийн судалгаанытойм

3. “Умрыг төвшитгөсөн тэмдэглэл” хэмээх сурвалж хийгээд түүний эхүүдийнхарьцуулалт

4. “Умрыг төвшитгөсөн тэмдэглэл”-ийн үнэ цэн, ач холбогдол

Ном зүй

로딩중