상세검색
최근 검색어 전체 삭제
다국어입력
즐겨찾기0
159551.jpg
KCI등재 학술저널

현대몽골어와 한국어의 부정극어 비교 연구

형태적 특성을 중심으로

  • 7

Аль ч үндэстний хэл болон бүх улс орны хэлэнд үгүйсгэгч өгүүлэхүүн үгийг дагалдах эрс үгүйгэх утгатай үгс хэрэглэгддэг. Түүнчлэн бүх өгүүлбэрийг бүхэлд нь эрс үгүйсгэх утгатай үг, мөн үгүйсгэлийн параметраар дамжуулан үгүйсгэх өгүүлбэрийг бүтээж болдог. Үгүйсгэлийн туйлшрал үг(negative polarityitem) гэдэг нь нааштай эерэг өгүүлбэрийг бүрдүүлдэг эрс нааштай эерэг үгнээс ялгаатайгаар голдуу үгүйсгэх элементтэй зохицож үгүйсгэлийн хир хэмжээнд хүч оруулах юмуу туйлршруулах хэмжээний онцлогтой дайвар үгсийг заадаг. Энэхүү тусгайлан тогтсон дайвар үгсүүд нь үгүйсгэх элемент илэрдэггүй өгүүлбэрт бараг хэрэглэгддэггүй. Монгол хэлэнд аливаа өгүүлбэрийг эерэг нааштай өгүүлбэр үү, үгүйсгэх өгүүлбэр үү гэдгийг дүгнэдэг голч үзүүлэлт бол дайвар үг ба хэт үгүйсгэх утгатай үгийн хэрэглээ бөгөөд энэхүү шалтгаан нь Солонгос хэлний хувьд ч гэсэн тийм ч ялгаатай биш юм. Энэ мэт ердийн ойр төстөй шинжээр нь орчин цагийн Монгол хэлэнд Солонгос хэлнээс ялгаатайгаар нэлээд хэлний онцлог шинжийг агуулсан ялгаатай зүйлсүүд ч тодорхой батлагддаг. Нөгөө талаар Монгол хэлний үгүйсгэх туйл үг(negative polarity items) нь үгүйсгэлийн дүрмээс ялгарах зүйл нь дагалдаж буй өгүүлэхүүн үгтэй нэгдэх нөхцөл нь ч шинэ өнцгөөс тусгагдах боломжтой байдаг. Мөн эрс үгүйсгэх утгатай үг нь өгүүлбэрийн утга зүйн онолын онцогтой холбогдоод зогсохгүй тухайн өгүүлбэрт ашиглагдаж буй утга найрууламжтай ч нягт холбогддог. Өнгөрсөн хугацаанд Монгол хэлний үгүйсгэх дүрэм нь нэр үгийн төрлийн үгүйсгэх дүрэм ба үйл үгийн төрлийн үгүйсгэх дүрмээр ерөнхийлөн ангилагддаг хоёр янзын хэлбэртэй гэдэг онцлогт шинжээрээ дамжуулан эрт дээр цагаас өгүүлбэр зүйн онолчдын сонирхолын обьект болж ирсэн боловч нөгөө талаар Монгол хэлний эрс үгүйсгэх утгатай үгийн судалгаа нь харьцангуй дутмаг

1. 서론

2. 한·몽 부정극어의 개별 의미와 기능

3. 결론

참고문헌

로딩중