상세검색
최근 검색어 전체 삭제
다국어입력
즐겨찾기0
159536.jpg
KCI등재 학술저널

몽골유목민족의 상위색 흑백의 상징성과 언어유희 연구

Монгол нүүдэлчин нийгмийн хар ба цагаан өнгөний бэлгэдэл болон хэлний тоглоомын судалгаа

  • 1

Энэхүү эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нь Монгол нүүдэлчин нийгмийн хар ба цагаан өнгөний бэлгэдэл болон хэлний тоглоомыг шинжлэн судалснаар Монгол нүүдэлчин нийгмийн хэлний тоглоомын хэд хэдэн онцлог шинж ба амьдралын явцын төрх шинж, мөн суурьшлын нийгэм ба нүүдэлчин нийгмийн адил төстөй болон ялгаатай шинжийг эрэгцүүлэхэд гол зорилгоо тавьж байна. Монгол хэлэнд Зүүн хойд Азийн нүүдэлчин иргэдийн хувьд гоц сонин зүйл нь нүүдэлчин амьдралын дээр үеийн заншил нь чулуужсан угсаатны хэл судлалын материалыг үлдээж байна. Аливаа нийгмийн ёс заншил нь тухайн нийгмийн суурийг тусган харуулагч толь гэдэг талаасаа Монгол Солонгос хоёр хэлний өнгөний үгсийн бэлгэдлд гарч буй ялгаа нь шууд Монгол ба гадаад ертөнцийг ялган өгч буй Монголын нүүдэлчин нийгмийн онцлог болохын зэрэгцээ харьяа үндэстэн хүмүүсийн оюуны ухаанд оршиж буй нийгмийн байдлын онцлог гэж хэлж болно. Нийгмийн хэл судлалаас харахад бидний хэрэглэж буй хэл бол нас, арьсны өнгө, нийгмийн давхарга, уугуул нутаг ус зэргээс хамааран тодорхой хэмжээний ялгааг харуулж байдаг. Олон нийгэмд ерөнхийдөө эерүү үгс дүрмийн хувьд хэлний ялгааг авчирдаг нь нийгмийн хэл судлалын талаасаа заримдаа чөлөөт үзэгдэл байж болох юм. Иймэрхүү хэлний тоглоомын ялгааг угсаатны хэл судлаачид соёлын үндсэн хэлбэртэй холбогдуулан сэтгэлгээний ялгаанаас үүсэлтэй болохыг шинжлэх тохиолдол байдаг. Уг судалгаа нь Зүүн хойд Азийн нүүдэлчин соёлын хуучин хэлбэрийг яг тэрхүү хэвээр нь хадгалж буй монголын хар ба цагаан өнгөний жишээн дээр үндэслэн Монгол ба Солонгос хэлэнд гарч буй өнгөний бэлгэдлийн ялгаатай тал ба төсөөтэй талийг хэрхэн тайлбарлах, иймэрхүү хэлний тоглоомын ялгаатай тал ба төсөөтэй тал нь чухамхүү хаанаас улбаатай болох талаар нарийн тодорхой ойлголтыг эрэлхийлэхэд гол зорилгоо тавьж байна. Иймд энэхүү судалгааны ажилд юун түрүүн Монголын хар ба цагаан өнгөний бэлгэдлийн утгын онцлогыг харьцуулж, түүнээс улбаалан хоёр хэлний тоглоомын хэлбэр ба онцлог

Ⅰ. 서언

Ⅱ. 상관적 대립어 흑백색의 상징성과 의미 자질

Ⅲ. 속담으로 흑∙백색 민속 들여다 보기

Ⅳ. 몽골 흑∙백색 관용어에 나타나는 언어 유희의 유형 및 특징

Ⅴ. 결어

로딩중