상세검색
최근 검색어 전체 삭제
다국어입력
즐겨찾기0
159529.jpg
KCI등재 학술저널

현대몽골어와 한국어의 특수문장(대용, 생략, 도치, 감탄) 대조 연구

Comparative study of the contemporary Mongolian & Special sentences in Korean

Орчин цагийн монгол, солонгос хоёр хэлний г лбэрз йн т вшинд г лбэрийн гиш дийн хураангуйлагдах зэгдэл, орлуулан хэрэглэгдэл зэгдэл ихээхэн ажиглагдаж байна. Тухайлбал, хоёр хэлний хураангуйлагдах зэгдэл нь тйин ялгалын н хц л, цаг заах н хц л болон йл г, нэр, хам хэлц зэрэг ргн х рээнд илэрч байгаа тул орлуулан хэрэглэх, хураангуйлагдах ёс нь байнга хоорондоо таарч тохирч байна гэж зэж болохг й юм. Ялангуяа хэлз йн б тээвр д нь хураангуйлагдаж болох хэдий ч т нийг т л л х тодорхой нэгэн б тээвэр байхг йгээр хоёр хэлний орлуулан хэрэглэх, хураангуйлагдах зэглийг хамтад нь авч зэх боломжг й юм. Солонгос хэлний хувьд монгол хэлний г лбэрз йн онцлогоос ялгаатайгаар орлуулан хэрэглэх г лбэр нь хураангуйлагдах тохиолдол харьцангуй ихээр ажиглагдаж байна. р р хэлбэл, солонгос хэлний хувьд хураангуйлагдаж байгаа г лбэрийн гиш н нь гол гиш н байсан ч гэсэн утга дамжуулах рэг нь алдагдахг й бол т нийг хураангуйлж болдог байна. Харин монгол хэлн ий хувьд хам текстээр илэрч байгаа г лэгдэх н, тусагдахуун гиш нийг рийн т л ний гээр орлуулан хэрэглэж болдог байна. Энэ нь солонгос хэлний хувьд мн х г лбэрт илэрсэн гиш ний байрлал хол бус, утгын ямарнэгэн гажуудал сэхг й байгаа тохиолдолд т нийг хураангуйлж болдгоороо онцлогтой юм. Давхардан илэрч байгаа г лбэрийн гиш дийг хураангуйлснаараа харин ч илэрхийллийн хувьд зохимжтой нийцтэй болдог байна. Б рэн бус г лбэр(аялга г лбэр) гэдэг нь хэлз йн г лбэр болон прагматик г лбэрийн аль алинд нь д рмийн бус хураангуй байдлаар илрэх хэдий ч утгын хувьд т гс байдаг. Монгол солонгос хоёр хэлний б рэн бус г лбэрийн онцлог нь бие даасан гээр илрэх б г д энэ нь йл гээр бус бусад гишний хэлбэрээ илэрч байна. М н г лбэрийн б тцийн хувьд байрлал нь хол хэдий ч прагматик утга нь харилцан н хс н байдлаар тодорхойлогдоно. Монгол солонгос хоёр хэлний тонгоруу г лбэрийн онцлог нь ижил утга илтгэж болох х рээнд л г лбэрийн гиш дийн байрлалыг солих бололцоотой байдаг байна. Хоёр хэлний аль алинд нь хэлз йн болон мэдээллийн ргээсээ хамааран утгын рг лт г х, мэдээллийн онцолбор гиш нийг илр лэх, ялган байршуулах зэрэгтэй холбоотойгоор гиш дийн байрлалд х дл нг шинж гардаг байна.

1. 서언

2. 대용문

3. 생략문

4. 결어

로딩중