상세검색
최근 검색어 전체 삭제
다국어입력
즐겨찾기0
159533.jpg
KCI등재 학술저널

한·몽 매의 어원과 상징성 연구

A Research on Korean and Mongolian symbolism & etymology of Hawks

  • 1

Солонгос болон Монгол улс нь соёлын болон түүхийн олон ойр до тно харилцаат шинжтэй. Энэхүү ойр дотно харилцаат шинж нь хоёр улсын ёс заншилийг харьцуулахад амархан бататган харж болдог. Эрт дээр үеэс хоёр үндэстэн нь түүхийн болон газар зүйн байрлалаар маш ойрхон харилцаатай байснаар олон талт хэлхээ холбоогоор адилтөст соёлыг бүрэлдүүлсэн байдаг. Түүнчлэн соёлын өв заншил ч их ойролцоо төстөй бөгөөд хэл ярианы хувьд ч нийтлэг талыг их агуулсанбайдаг. Энэ бүхнээс харахад Солонгос Монголын харилцааг хоёр байр сууринаас судалж болно. Эхнийх нь хоёр үндэстэний угсаатны зүйн байр суурьнаас садан төрөлийн харилцааг тодруулах, дараагийнх ньДундад зууны Монголын Эзэнт Улс/Вон улс/ болон Корё улсын үедхоорондоо ирж очсон хэрэглээний үгийн асуудал юм. Дундад зууныүеийн Монгол хэл Корё улсын үед хэрэглэдэж байсныг нь морины нэр, албан тушаалын нэр, цэргийн хэрэглээний үг, шонхор нэр, хоол хүнсний нэр, хувцас эдлэлийн нэр зэрэг их олон зүйлээсхарж болдог. Солонгос болон Монгол хэлний үгсийн санг харьцуулжхарахад шонхор шувуутай холбоотой үгс хэрэглэгдэж байсан тухай яриа хэлэлцүүлэг нилээн эртнээс эрчимтэй яригдаж ирсэн. Шонхор шувууны нэр дундаас бидэнд хэдийнээ дасал болсон Сужини, Санжини, Бурамэ, Сонгол шонхор шувууны нэрс нь Монгол хэлэнд хэрэглэгдэж байсан үг юм. Үүнээс гадна Бугари, Налжини, Квигчинь, Твигунь, Игдокви, Сангасун, Дурёнтэ, Гушиүн, Шибагучи зэрэг шонхор шувуутай холбоотой үгс бас Монгол хэлэнд хэрэглэгддэг бөгөөд шонхор шувууны ан ч бас Монгол эртний заншилд ихээхэн үлдсэн байдаг. Тэрхүү ойлголтоор тус өгүүлэлд Монголын нүүдэлчин соёл иргэншилийн үнэ цэнийг соёл судлал харьцуулсан байр суурьнаас салбар судлалын гүн судалгаагаар дамжуулан дахин тайлбарлаж цаашлаад Солонгос Монголын Угсаатны болон Соёлын харилцаа нь өнө удаан түүхийн суурин дээр бичигдсэн 『Ынгулбан』зэрэг 15-р зууны түүхэн бичээст гарч буй шонхор шувуутай холбоотой Монгол хэлний хэрэглээүгсийг ангилан ялгаж эдгээрийг угсаатны зүйн байр суурь ба хэрэглээний үгийн үүсэл гаралт

I. 서언

II. 한국 민요 속의 매 용어의 어원

III. 동북아시아 암각화 및 도화 속에서의 매의 상징성

IV. 동북아 제민족의 매의 상징성 연구

V. 결어

로딩중