상세검색
최근 검색어 전체 삭제
다국어입력
즐겨찾기0
161379.jpg
KCI등재 학술저널

Syntactic Changes in Verbal Subcategorization in Contemporary Czech: Czech Norms as Reflected in Contemporary Czech Dictionaries

Syntaktické změny ve verbální subkategorizaci v současné češtině: Jazyková norma v současných slovnících češtiny

Flektivní jazyky vyjadřují mnoho syntaktických vztahů v rámci slova, změnou jeho tvaru. Ve starších etapách vývoje česká jména vyjadřovala syntaktické funkce pouze pádovými koncovkami. Avšak užívání pádových podob s předložkami se postupně podstatně zvýšilo a vykazuje určitou tendenci koexistovat s bezpředložkovými variantami. Tuto koexistenci, v současné češtině celkem běžnou, označujeme jako konkurenci mezi předložkovými a bezpředložkovými konstrukcemi. Vycházíme z předpokladu, že se v současné češtině předložkovým konstrukcím dává přednost před bezpředložkovými, protože jsou podporovány obecnou tendencí k přesnějšímu a výstižnějšímu vyjadřování významu i konkrétními potřebami takové výstižnosti. Některé typy předložkových konstrukcí se jeví jako inovace a bývají považovány za porušování českého jazykového úzu a následně hodnoceny jako chyby, jiné pronikají do českého jazykového úzu a postupně se přizpůsobují normě. Je tedy důležité předložit současnou normu variantních konstrukcí lexikograficky vybraných sloves. Podrobnější rozbor konkurence mezi předložkovými a bezpředložkovými slovesnými konstrukcemi, který by přinesl přesnější popis vývoje dané tendence a umožnil jisté zobecnění, zůstává důležitým úkolem našeho dalšího výzkumu.

1. Introduction

2. General tendencies in the development of Czech VP constructions

3. Types of competition between prepositional and nonprepositional arguments

4. Conclusion

로딩중