상세검색
최근 검색어 전체 삭제
다국어입력
즐겨찾기0
161373.jpg
KCI등재 학술저널

A Comparative Study of the Progressive Aspect Czech & Slovak Languages vs. Korean & Japanese Languages

K otázce aspektuálních významů průběhovosti v češtině a slovenštině vs. v korejštině a japonštině

Průběhovost jako aspektuální význam v těchto zkoumaných jazycích obvykle směšuje prvky z formální inflexe a sémantické kombinace v rámci imperfektivních sloves. V češtině a slovenštině v definici kategorie průběhovosti často hrají klíčovou roli časová adverbia. V korejštině a japonštině se průběhovost vyjadřuje hlavně prostřednictvím pomocných sloves a částečně v kombinaci s lexikálními prvky. V těchto zkoumaných jazycích je průběhovost těsně spojena s kognitivním pojetím lexikálních jednotek v celkovém kontextu a její sémantická sféra je zakotvena i v dalších významových parametrech kognitivní struktury v pragmatickém používání řeči.

1. Introduction

2. Progressive aspectual categories in the Czech and Slovak Languages

3. Patterns of progressive aspect in the Korean and Japanese Languages

4. Conclusion

로딩중